Vedtak om tilbakekall av oppholdstillatelse

Når oppholdstillatelsen din blir tilbakekalt, vil den ikke lenger gjelde. Det kan bety at du enten ikke får bo i Norge lenger, eller at du får en ny oppholdstillatelse og oppholdet i Norge begynner å telle på nytt. Hvis du mister oppholdstillatelsen din, mister du også de norske reisedokumentene dine.

Midlertidig oppholdstillatelse

Hvis du har en midlertidig oppholdstillatelse, kan UDI bestemme at denne ikke skal gjelde lenger. Dette kan skyldes at du har gitt uriktige opplysninger i saken eller om identiteten din, at du har vært for lenge utenfor Norge, eller at du har brutt vilkårene for tillatelsen din. Hvor lenge du kan vær utenfor Norge og hvilke vilkår som gjelder for tillatelsen din, følger av vedtaket ditt.

Hvis UDI mener at du kan miste oppholdstillatelsen din, vil du få et forhåndsvarsel om dette. Du vil også bli bedt om å forklare ditt syn på saken. Det skal ikke treffes noe endelig vedtak før du har fått mulighet til å komme med dine synspunkter i saken. Det kan være lurt å få hjelp av en advokat til å skrive svaret. Det gis fri rettshjelp til dette, slik at du ikke må tenke på å dekke advokatutgiftene selv. Du må imidlertid kontakte advokat på egenhånd. 

Hvis du ønsker å se hvilke dokumenter som finnes i saken din, kan du be om innsyn i saken din her.

Når UDI har bestemt at du skal miste oppholdstillatelsen din, vil du få et vedtak om dette i posten. Du kan klage på vedtaket, slik at UDI må vurdere saken på nytt. Du må klage innen klagefristen som er oppgitt i vedtaket. Når du skal klage, må du forklare hvorfor du mener at vedtaket om tilbakekall av oppholdstillatelsen er feil. Det må vanligvis foreligge nye opplysninger eller dokumenter i saken. Hvis det ikke er noen ny informasjon i saken din, vil klagen normalt bli avslått.

Ved vedtak om tilbakekall av oppholdstillatelse har du rett til å få dekket advokatutgifter. Du må imidlertid kontakte advokat selv.

UDI kan vurdere om du kan få en ny oppholdstillatelse. Dette kan skje dersom du har en særlig tilknytning til Norge, det er sterke menneskelige hensyn i din sak, eller hvis du er vernet mot retur til hjemlandet ditt.

Hvis du ikke får en ny oppholdstillatelse, må du reise fra Norge. I så fall vil fristen for utreise følge av vedtaket ditt.

Permanent oppholdstillatelse

Ved tilbakekall av permanent oppholdstillatelse gjelder mange av de samme reglene som ved tilbakekall av midlertidig oppholdstillatelse.

Du kan miste den permanente oppholdstillatelsen din hvis du gir uriktige eller mangelfulle opplysninger om saken din, feil opplysninger om identiteten din, eller hvis du har vært utenfor Norge sammenhengende i mer enn to år. Du kan heller ikke ha flere utenlandsopphold som til sammen utgjør to år eller mer i løpet av en periode på fire år.

Hvis du skal bo utenfor Norge i mer enn to år, og ønsker å beholde den permanente oppholdstillatelsen din, må du søke om dette. Det kan du gjøre her.

I spesielle unntakstilfeller kan du beholde den permanente oppholdstillatelsen din, selv om du har oppholdt deg i utlandet i mer enn to år uten å ha søkt om dette. Dette gjelder dersom du har blitt holdt tilbake i utlandet mot din vilje, og du eller barnet ditt har blitt mishandlet i samlivsforholdet. Du må tidligere ha hatt en gyldig oppholdstillatelse i Norge for familieinnvandring, og samlivet med ektefellen eller samboeren din må være avsluttet. Hvis du ønsker å beholde den permanente oppholdstillatelsen din i en slik situasjon, må du så snart det er praktisk mulig ta kontakt med norske myndigheter og opplyse om dette.

Du kan miste oppholdstillatelsen din eller bli utvist fra Norge hvis du er dømt for å ha begått alvorlige kriminelle handlinger i Norge eller utlandet. Tilsvarende gjelder også hvis du har begått krigsforbrytelser.

UDI kan også vurdere om du skal miste oppholdstillatelsen din hvis du har flyktningstatus, men frivillig reiser tilbake til hjemlandet ditt.

Du kan lese mer om grunnene til at du kan miste den permanente oppholdstillatelsen din her.

Hvis du risikerer å miste den permanente oppholdstillatelsen din, vil du få et forhåndsvarsel om tilbakekall fra UDI. Du vil da ha rett til å komme med dine synspunkter på saken. Advokatutgiftene til å formulere ditt svar på forhåndsvarselet blir dekket. Du må imidlertid kontakte advokat selv.

Hvis UDI har bestemt at du får tilbakekalt den permanente oppholdstillatelsen din, vil du få et vedtak om dette. Vedtaket kan påklages. Ved vedtak om tilbakekall av oppholdstillatelse har du rett til å få dekket advokatutgifter. Du må imidlertid kontakte advokat selv.

UDI kan vurdere om du kan få en ny oppholdstillatelse. Dette kan skje dersom du har en særlig tilknytning til Norge, det er sterke menneskelige hensyn i din sak, eller hvis du er vernet mot retur til hjemlandet ditt.

Hvis du ikke får en ny oppholdstillatelse, må du reise fra Norge. I så fall vil fristen for utreise følge av vedtaket ditt.

Les mer om:

Å miste en midlertidig oppholdstillatelse på UDI sine sider

Å miste en permanent oppholdstillatelse på UDI sine sider

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *