Vedtak om tilbakekall av norsk statsborgerskap

Å få tilbakekalt statsborgerskapet innebærer at statsborgerskapet ikke gjelder lenger. Som norsk statsborger har du en rekke rettigheter og plikter i det norske samfunnet, herunder rett til å oppholde deg og arbeide i Norge, samt reise med norsk pass. Når statsborgerskapet ditt blir tilbakekalt, blir du igjen utlending uten grunnlag for opphold i Norge. Et norsk statsborgerskap kan tilbakekalles hvis det er gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger som er av vesentlig betydning for det opprinnelige vedtaket om statsborgerskap.

Ved tilbakekall av norsk statsborgerskap kan du i utgangspunktet ikke lenge fortsette å bo i Norge. Ved vurderingen av om du skal miste statsborgerskapet ditt, vurderer UDI likevel alltid om du kan få en annen type oppholdstillatelse. Mange vil derfor få en ny oppholdstillatelse etter tilbakekalt statsborgerskap, og oppholdet i Norge vil begynne å telle på nytt.

Du kan miste statsborgerskapet ditt hvis du har gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger i forbindelse med søknaden om statsborgerskap. Dette kan for eksempel være uriktige opplysninger om din identitet. Du kan også miste statsborgerskapet ditt hvis du bevisst har holdt tilbake opplysninger av vesentlig betydning for søknaden om statsborgerskap.

Bakgrunnen for tilbakekall av statsborgerskap er ofte at UDI får opplysninger fra andre myndigheter, som for eksempel NAV eller politiet, som indikerer at du har fått innvilget statsborgerskapet på feil grunnlag. Det kan også være at UDI har fått ny informasjon som gjør det nødvendig å se nærmere på din sak. Dette kan for eksempel være tilfelle hvis et annet familiemedlem av deg har søkt om tillatelse med annen eller motstridende informasjon sammenliknet med informasjonen som du opprinnelig har gitt.

UDI fatter vedtak om tilbakekall av statsborgerskap. Vedtaket kan klages inn til Utlendingsnemnda (UNE). Klagesaker hvor tilbakekall av statsborgerskap er tema, skal behandles i nemndmøte med personlig fremmøte. Dette innebærer at du får møte personlig i UNE og uttale deg om saken før den avgjøres endelig. I saker om tilbakekall av statsborgerskap er det fri rettsråd, som innebærer at du får dekket advokatutgifter når forvaltningen behandler saken din. Du kan lese mer om behandlingen av klage på tilbakekall av statsborgerskap på UNE sine sider.

Barns statsborgerskap tilbakekalles som hovedregel ikke. Dette gjelder også personer som har blitt myndige, men som var under 18 år da de søkte om eller fikk norsk statsborgerskap. I unntakstilfeller kan også barns statsborgerskap tilbakekalles, men dette skjer kun i saker hvor barnet ikke har noen sterk tilknytning til Norge.

Les mer om:

Tilbakekall av statsborgerskap på UDI sine sider

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *