Fri rettshjelp i utlendingssaker

I enkelte utlendingssaker gis det fri rettshjelp. Dette gjelder saker om bortvisning, tilbakekall av oppholdstillatelse eller norsk statsborgerskap, avslag på søknad om asyl, og utvisning som ikke skyldes straffbare forhold.

Bestemmelsen om rettshjelp i utlendingsloven § 92 sier at utlendingen har rett til «fritt rettsråd uten behovsprøving». Dette innebærer at advokatutgiftene blir dekket uten hensyn til om vedkommende utlending har økonomi til å dekke utgiftene selv. Rettshjelpen blir følgelig gitt uavhengig av privat økonomi.

Fri rettshjelp i medhold av utlendingsloven gis i følgende saker:

  • Saker om bortvisning.
  • Saker om utvisning, med unntak for saker om utvisning hvor utlendingen har fått sin sak behandlet etter reglene i straffeprosessloven.
  • Saker om tilbakekall av oppholdsdokumenter, herunder registreringsbevis, oppholdskort, varig oppholdsbevis og varig oppholdskort.
  • Saker om klage over avslag på søknad om asyl, med unntak for saker om klage over oppholdstillatelse på grunn av sterke menneskelige hensyn eller særlig tilknytning til riket.
  • Søknad om asyl fra enslige mindreårige asylsøkere.
  • Søknad om asyl hvor utelukkelse fra rett til anerkjennelse som flyktning kan bli utfallet.
  • Saker hvor departementet har besluttet at vedtak truffet av Utlendingsdirektoratet til gunst for søkeren, skal overprøves av Utlendingsnemnda.
  • Saker hvor departementet prøver gyldigheten av Utlendingsnemndas vedtak til gunst for utlendingen ved søksmål.
  • Saker hvor departementet treffer vedtak i førsteinstans hvis det reises søksmål mot departementets vedtak. Disse vedtakene kan ikke påklages, men hvis det reises søksmål mot departementets vedtak, bærer staten alle kostnader med saken.

Politiet plikter, i henhold til utlendingsforskriften, å gi veiledning om retten til fri rettshjelp. Politiet skal også informere om det offentliges adgang til å kreve refusjon når det er gitt fritt rettsråd uten behovsprøving.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *